خلاصه نگهداری اطلاعات

این خلاصه مقولات و اهداف پیش فرض برای حفظ داده های کاربر را نشان می دهد. مناطق خاص ممکن است دارای مقوله ها و اهداف خاص تری نسبت به موارد ذکر شده در اینجا باشند.

سایت

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

کاربران

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

Course categories

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

دوره های آموزشی

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

Activity modules

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

Blocks

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است